$ 7- 1 X射 便

使 - - - - 便 - - - -

$ 7- 2

P是 Q的 便 Q中 P必 Q進 P的 Q進 西 西 西 [ E- mail hxhhj@ public. nn. gx. cn http: / / www. nease. net/ ~ hhjj] 使 使 使 使 便 A國 B國 便 A國 B國 B國 B國 A國 滿 B國 便 A國 A國 B國 A國

便 西 便 - - - - 便 便 使 西 使 西 便 西

使

$ 7- 3 使 便

便 A( 便 - - - - A。 西 便

- - - - 便 便 使 使 便 - - - - 西 [ E- mail hxhhj@ public. nn. gx. cn http: / / www. nease. net/ ~ hhjj] 便 便 便 便

$ 7- 4 便 西 西 滿 使 西 西 西 使

西 - - - - 便 便 便

$ 7- 5 便 便 便 便 便 使 便 調 調 調

便 便 調

便

$ 7- 6 便 便 便 便

便 便 便 便 便

$ 7- 7

便 便 便 使 西 便

便

使 使 使 西 西

$ 7- 8

- - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - >

P1P2P3P4

AB表 AB中 P1 P2 P3 AB包 AB成 P1 P2 P3 便 AB本 P1 P2 P3 AB AB中

調 AB的 P1 P2 P3 P1 P2 P3 AB就 滿 AB的 AB才

| - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - | B( 1

P1P2P3P4

| - - - - - - - | | - - - - - - - | | - - - - - - - | | - - - - - - - - | | - - - - - | B( 2

P1P2P3P4

1 AB便 AB( P1 P2 P3 AB的 AB的 2 1 AB是 P1 P2 P3 P1 P2 P3便 AB所 1 2 1 AB只 2 P1 P2 2 2 P1 P2 P3 2 P1 P2 P3 2 AB才 AB也 2 2 P1 P2 P3 2

| - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - >

P1P2P3P4

便 便 便 使 使 便

使 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 便 便

$ 7- 9 便 - - - -

P, Q( - - - - Q也 P產 P的 P的 Q“ - - - - Q是 P的 Q最 Q只 Q具 Q才 Q才 P的 Q與 Q就

便 便 - - - - 使

$ 7- 10 Q顯 P的 Q就 P的 Q必 P的 Q與 P之 Q與 P的 Q與 P本 Q與 P具 Q就 P的 P的 Q從 P的 P的

便 使 使

西 便

便 便

$ 7- 11

便 西 西 - - - -

滿 - - - - 使 便

便 使 西 西 使 使 使

$ 7- 12 使 使 使 便 - - - - 西 滿

- - - - [ E- mail hxhhj@ public. nn. gx. cn http: / / www. nease. net/ ~ hhjj] 便 - - - - 便 便

便 便 西 便 便 便

使 使

$ 7- 13 便 便 使 調 調

使 使 使 調 使

- - - - 調 西 調 調 調 便 西 便 調 調 使 使 調 西 便 便 使 便 便 使 便 便 便 便 便 便

- - - - 便

$ 7- 14 便 便

便 便

使 西 [ E- mail hxhhj@ public. nn. gx. cn http: / / www. nease. net/ ~ hhjj] 便 便 - - - -

便 便 - - - - 便E-mailhxhhj@public.nn.gx.cnhhjj@www.163.net, http://www.nease.net/~hhjj